O projektu

EUROPSKE VRIJEDNOSTI U NOVOJ DRŽAVI ČLANICI: HRVATSKA U PRVIH PET GODINA ČLANSTVA U EU

Projekt Centra Miko Tripalo „Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU“ usmjeren je na razumijevanje važnosti usvajanja, poštivanja i implementiranja fundamentalnih europskih vrijednosti u državama članicama. Jednako tako, cilj projekta je naglasiti nužnost pokretanja dijaloga i poučavanja što one uistinu jesu, koja je njihova intrinzična vrijednost za europska društva, te na koji način nacionalni i lokalni akteri (mediji, civilno društvo, akademska zajednica) mogu sačuvati i promicati njihovu ulogu u različitim područjima društvenog života.

Kao dio projekta, europske vrijednosti će se razmatrati kroz dva tematska područja u kontekstu hrvatskoga društva. Prva tematska cjelina, Građanska prava, usmjerena je na probleme i izazove  koji stoje na putu jačanju demokracije u Hrvatskoj, kao novoj državi članici na nacionalnoj i lokalnoj razini. Analizirat će se utjecaj fundamentalnih europskih vrijednosti na proces demokratskog donošenja odluka i upravljanja, kao i na razumijevanje tih vrijednosti unutar onih političkih (političke stranke) i društvenih (organizacije civilnog društva, mediji, interesne skupine, akademska zajednica) skupina koje nadgledaju, proučavaju i štite demokratski politički poredak od slabljenja i urušavanja. Druga tematska cjelina, Jednakost pred zakonom, povezana je s prepoznavanjem važnosti nacionalne, ekonomske, kulturne, vjerske, lingvističke i druge različitosti, kao temelja projekta europske integracije. U ovom kontekstu, fokus će biti na pitanjima jednakosti pred zakonom, toleranciji prema manjinskim skupinama, multikulturalizmu i zaštiti individualnih prava i sloboda, ali i pravednosti te zakonitom pristupu institucijama.

Cilj projekta je potaknuti dijalog o razumijevanju europskih vrijednosti u hrvatskom društvu te ispitati utjecaj tih vrijednosti na specifična područja javnoga života (populizam, euroskepticizam, uloga medija, lokalna demokracija, reforma pravosudnog sustava, prava manjina, jednakost pred zakonom i vladavina prava u tranzicijskim ekonomijama). Nadalje, projekt će težiti podizanju razine svijesti o važnosti hrvatskog članstva u Europskoj uniji i njegovom utjecaju na čuvanje i promicanje fundamentalnih europskih vrijednosti u hrvatskome društvu.

Ciljevi će biti postignuti putem sljedećih aktivnosti (događaji i rezultati):

1. Početni sastanak

2. Okrugli stol Građanska prava i izazovi demokracije u Hrvatskoj

3. Okrugli stol Pravda, jednakost i različitost u Hrvatskoj

4. Međunarodna konferencija Europske vrijednosti, demokracija i uloga Hrvatske u budućnosti EU

5. Četiri gostujuća predavanja

6. Publikacija knjige Europske vrijednosti u hrvatskom društvu, policy paper i on-line sadržaj (web stranica i društvene mreže)