Najava okruglog stola: PRAVDA, JEDNAKOST I RAZLIČITOST U HRVATSKOJ

Drugi okrugli stol, Pravda, jednakost i različitost u Hrvatskoj, povezan je s prepoznavanjem važnosti nacionalne, ekonomske, kulturne, vjerske, lingvističke i druge različitosti, kao temelja projekta europske integracije. U ovom kontekstu, fokus će biti na pitanjima jednakosti pred zakonom, toleranciji prema manjinskim skupinama, multikulturalizmu i zaštiti individualnih prava i sloboda, ali i pravednosti te zakonitom pristupu institucijama.

Rasprava na ovome okruglom stolu uključivat će dva inozemna govornika i pet članova projektnog tima Centra Miko Tripalo koji će razgovarati o sljedećim temama:

Perspektive pravde, jednakosti i raznolikosti u zemljama EU
Reforma pravosudnog sustava u Hrvatskoj
Jednak pristup pravosuđu u Hrvatskoj
Pravosuđe u hrvatskoj tranzicijskoj ekonomiji
Položaj manjina u Hrvatskoj
Multikulturalizam i kulturna prava u Hrvatskoj